Bromsbehandling i sikte för hjärnstamstumörer hos barn

Ponsgliom är sällsynta, men mycket elakartade hjärntumörer hos barn som är svåra att operera bort eftersom de sitter i hjärnstammen. Uppsalaforskare misstänker att tumörerna utvecklas från embryonala stamceller i hjärnstammen – tidigare än man hittills trott. Detta banar väg för nya läkemedelsbehandlingar som kan bromsa tumörens tillväxt.

– Vår förhoppning är att ökad kunskap om var tumörerna uppstår ska ge oss möjlighet att testa fram nya läkemedel som kan bromsa tumörtillväxten. Eftersom det rör sig om en heterogen grupp tumörer med många olika mutationer kan individualiserad terapi vara en framgångsrik väg att behandla sjukdomen, säger Fredrik Johansson Swartling, forskare inom neuro-onkologi vid SciLifeLab/Uppsala universitet.

Hjärnstammen är den del av hjärnan som kontrollerar många av kroppens mest centrala funktioner, till exempel vakenhet, puls och andning. Därför går det inte att operera bort ponsgliom, eller hjärnstamsgliom som de också kallas, kirurgiskt eftersom risken att skada vitala funktioner är för stor.

I dag behandlas hjärnstamsgliom med strålning och cytostatika, men behandlingsresultaten är betydligt sämre än vid de flesta andra barntumörer där stora framsteg gjorts de senaste decennierna. De flesta av de som drabbats av ponsgliom avlider inom ett år efter sin diagnos.

Mutationer i ett protein
Tidigare internationella forskningsstudier har visat att både cancerproteinet MYC och tillväxtfaktorn PDGF driver på tumörutvecklingen. Det är också känt att i princip alla patienter med ponsgliom har mutationer i ett protein som styr regleringen av många andra gener som reglerar viktiga delar av hjärnans utveckling, så kallad epigenetisk styrning.

Uppsalaforskarna har nyligen upptäckt att tumörutvecklingen troligtvis startar från embryonala stamceller i hjärnstammen vilket är tidigare än man hittills trott. I den pågående studien undersöker man hur ponsgliom utvecklas genom att låta normala omogna stamceller från hjärnstammen producera muterade varianter av ett proteinet histon H3.3 i kombination med ökade nivåer av cancerproteinet MYC.

– Om vi lyckas härma tumörutvecklingen från dessa stamceller kan vi svara på när och var dessa tumörer uppstår. Det ger oss en modell som vi genetiskt kan jämföra med biopsier (prover) tagna från patienter i ett internationellt samarbete och sen kan använda för att testanya läkemedel, säger Geraldine Giraud, postdoktor och ST-läkare på barnonkologen vid Akademiska sjukhuset.

Läkemedel kan hämma tillväxtfaktorn
Forskarna har redan hittat ett lovande läkemedel som visat sig kunna hämma cancerproteinet MYC i andra hjärntumörer hos barn, av typen medulloblastom, som potentiellt också kan hämma ponsgliom. De studerar även läkemedel som kan hämma tillväxtfaktorn PDGF i syfte att bromsa hjärntumörens tillväxt.

Den aktuella studien inleddes 2016 och beräknas pågå åtminstone fyra år. Den görs i samarbete mellan Fredrik Swartlings forskargrupp på institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet, och Britt-Marie Frost/Johan Arvidson på barnonkologen, Akademiska sjukhuset. Studien finansieras av Barncancerfonden.

Källa: Uppsala Universitet

Bromsbehandling i sikte för elakartade hjärnstamstumörer hos barn

Fredrik Seartling och Geraldine Giraud forskar på elakartade hjärnstamstumörer hos barn – så kallade ponsgliom. Bättre kunskap om hur tumörerna utvecklas kan leda till ny bromsbehandling.

Ponsgliom är sällsynta, men mycket elakartade hjärntumörer hos barn som är svåra att operera bort eftersom de sitter i hjärnstammen. Uppsalaforskare misstänker att tumörerna utvecklas från embryonala stamceller i hjärnstammen – tidigare än man hittills trott. Detta banar väg för nya läkemedelsbehandlingar som kan bromsa tumörens tillväxt.

– Vår förhoppning är att ökad kunskap om var tumörerna uppstår ska ge oss möjlighet att testa fram nya läkemedel som kan bromsa tumörtillväxten. Eftersom det rör sig om en heterogen grupp tumörer med många olika mutationer kan individualiserad terapi vara en framgångsrik väg att behandla sjukdomen, säger Fredrik Johansson Swartling, forskare inom neuro-onkologi vid SciLifeLab/Uppsala universitet.

Hjärnstammen är den del av hjärnan som kontrollerar många av kroppens mest centrala funktioner, till exempel vakenhet, puls och andning. Därför går det inte att operera bort ponsgliom, eller hjärnstamsgliom som de också kallas, kirurgiskt eftersom risken att skada vitala funktioner är för stor.

I dag behandlas hjärnstamsgliom med strålning och cytostatika, men behandlingsresultaten är betydligt sämre än vid de flesta andra barntumörer där stora framsteg gjorts de senaste decennierna. De flesta av de som drabbats av ponsgliom avlider inom ett år efter sin diagnos.

Tidigare internationella forskningsstudier har visat att både cancerproteinet MYC och tillväxtfaktorn PDGF driver på tumörutvecklingen. Det är också känt att i princip alla patienter med ponsgliom har mutationer i ett protein som styr regleringen av många andra gener som reglerar viktiga delar av hjärnans utveckling, så kallad epigenetisk styrning.

Uppsalaforskarna har nyligen upptäckt att tumörutvecklingen troligtvis startar från embryonala stamceller i hjärnstammen vilket är tidigare än man hittills trott. I den pågående studien undersöker man hur ponsgliom utvecklas genom att låta normala omogna stamceller från hjärnstammen producera muterade varianter av ett proteinet histon H3.3 i kombination med ökade nivåer av cancerproteinet MYC.

– Om vi lyckas härma tumörutvecklingen från dessa stamceller kan vi svara på när och var dessa tumörer uppstår. Det ger oss en modell som vi genetiskt kan jämföra med biopsier (prover) tagna från patienter i ett internationellt samarbete och sen kan använda för att testanya läkemedel, säger Geraldine Giraud, postdoktor och ST-läkare på barnonkologen vid Akademiska sjukhuset.

Forskarna har redan hittat ett lovande läkemedel som visat sig kunna hämma cancerproteinet MYC i andra hjärntumörer hos barn, av typen medulloblastom, som potentiellt också kan hämma ponsgliom. De studerar även läkemedel som kan hämma tillväxtfaktorn PDGF i syfte att bromsa hjärntumörens tillväxt.

Den aktuella studien inleddes 2016 och beräknas pågå åtminstone fyra år. Den görs i samarbete mellan Fredrik Swartlings forskargrupp på institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet, och Britt-Marie Frost/Johan Arvidson på barnonkologen, Akademiska sjukhuset. Studien finansieras av Barncancerfonden.

 

Källa: Akademiska sjukhuset

Ursprungscellen hos barnhjärntumörer påverkar känslighet för behandling

Barn som får den allvarliga hjärntumörformen malignt gliom har ofta mycket dålig prognos. Kunskapen om hur malignt gliom uppstår och utvecklas hos barn är fortfarande begränsad. Nya resultat från Uppsala universitet visar att hos möss påverkas sjukdomsförloppet och tumörcellernas aggressivitet av både ålder och i vilken sorts hjärncell som tumören uppstått. Ursprunget visade sig också ha stor betydelse för hur känsliga tumörcellerna är mot cancerläkemedel.

Studien är publicerad i tidskriften Cancer Research.

Hjärnan består av i huvudsak två sorters celler; nervceller och stödjeceller, så kallade gliaceller. Tumörer i hjärnan som liknar gliaceller kallas gliom och hos vuxna är gliom den vanligaste av formen av primär hjärntumör. Hos barn är malignt gliom relativt ovanligt men för de som drabbas är prognosen, precis som hos vuxna, mycket dålig, och av de cancerformer som drabbar barn är malignt gliom en av de mest dödliga.

Gliom hos barn är inte lika väl studerat som hos vuxna och för att förbättra möjligheterna att hitta effektivare läkemedel behövs mer kunskap och relevanta sjukdomsmodeller. De flesta studier i fältet är dessutom fokuserade på sjukdomens genetik och det saknas kunskap om i vilken celltyp tumören uppstår och hur ursprungscellen påverkar tumörens egenskaper. I den aktuella studien har forskarna studerat just detta med hjälp av musmodeller och funnit att gliom som uppkommit från olika ursprungsceller beter sig på olika sätt.

Forskarna har inducerat gliomtumörer så att de utvecklades dels från outvecklade stamceller, som kan ge upphov till både nervceller och gliaceller, dels från så kallade OP-celler (för oligodendrocytprecursor) som har kommit längre i sin utveckling och som bara ger upphov till gliaceller.

– Det visade sig att det uppstod både fler och aggressivare tumörer när de utvecklats från stamcellerna jämfört med de som uppkom från OP-celler. Ett mycket intressant fynd var att tumörceller som uppkommit från de mer outvecklade stamcellerna var känsligare mot en rad cancerläkemedel, säger Lene Uhrbom, som har lett studien vid institutionen för immunologi, genetik och patologi.

Forskarna jämförde också hur tumörerna utvecklades i unga möss jämfört med vuxna och kom fram till att både ålder och ursprungscell har betydelse för tumörutvecklingen. Vidare kunde forskarna bekräfta att de musmodeller man tagit fram i unga möss var mycket lika en undergrupp av malignt gliom hos barn.

– Vi har tagit fram nya modeller som är relevanta för studier av maligna gliom hos barn. Det råder en brist på sådana och vi tror att de här modellerna kan bli mycket användbara för att ta reda på mer om de grundläggande mekanismerna bakom denna fruktansvärda sjukdom. Kopplingen mellan ursprungscell och känslighet mot cancerläkemedel visar också att det är angeläget att identifiera olika undergrupper av malignt gliom hos barn för att kunna utforma behandlingen av varje patient på bästa sätt. Vår nästa utmaning blir att ta reda på hur olika ursprungsceller ger upphov till dessa skillnader och att hitta nya läkemedelsmål, säger Lene Uhrbom.

Källa: Uppsala Universitet

Ny högupplösande DNA-teknik öppnar vägen för behandling av aggressiv barncancer

Cancersjukdomen neuroblastom är den vanligaste barntumören utanför hjärnan och den som varit svårast att bota. Forskare i Sverige och Frankrike har nu med hjälp av högupplösande DNA-teknik tagit fram en ny metod för att analysera gener som orsakar återfall i sjukdomen. Något som på sikt kan leda till effektivare behandling. Resultaten presenteras i den ansedda amerikanska tidskriften ”Journal of Clinical Oncology.”

Neuroblastom drabbar små barn och har sitt ursprung i det självstyrande nervsystemet. Behandlingen av sjukdomen anpassas efter cancercellernas genetik vid diagnosen. Återfall av cancersjukdomen betyder oftast att barnet har mycket dålig prognos. I den nya studien förklarar forskarna hur återfallen uppkommer, vilket öppnar möjligheter till skräddarsydd behandling i vissa fall.

– En av våra största utmaningar är att identifiera unga patienter med hög risk för återfall och att förse dem med anpassade terapier, säger Tommy Martinsson, professor vid Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet och expert på den genetiska bakgrunden till neuroblastom.

Cirka hälften av barnen med svårartade neuroblastom, så kallade högriskneuroblastom, får återfall trots att de till en början förefallit botade av behandlingen. Orsaken är att det trots den intensiva behandlingen finns enstaka tumörceller kvar i kroppen, främst i blodomloppet och benmärgen. Ett litet antal tumörceller utvecklar nya genetiska förändringar som ger dem en överlevnadsfördel, eller gör dem resistenta mot behandling, och därmed orsakar återfall. Cellerna är för få för att upptäckas vid kliniska tester, men med tiden växer dessa celler och orsakar cancerns återfall.

Tidigare forskning har visat att förändringar i den så kallade ALK-genen, som styr delningshastigheten i cancerceller, påverkar risken för insjuknande och återfall i neuroblastom. Med hjälp av en avsevärt förbättrad analysmetod baserad på extremt känslig DNA-sekvenseringsteknik har forskarna nu lyckats identifiera specifika genetiska förändringar som påverkar risken för återfall.

– Vi har analyserat förändringar av ALK-genen i 54 tumörfall. Proverna har samlats in vid tidpunkten för diagnos och för återfall. Frekvensen av ALK-förändringar är betydligt högre i tumörer från patienter som får återfall. Detta tyder på att de bidrar till tumörutveckling och förekomsten av återfall, säger professor Tommy Martinsson, säger Tommy Martinsson.

Detta kan leda till ny behandling för drabbade barn eftersom läkemedelsbolag nyligen tagit fram cancermediciner som slår just mot den muterade ALK-genen, så kallade ALK-inhibitorer.

I högriskgruppen som följdes hade 9 patienter ALK-mutationer i tumören vid första analystillfället något som ökade till 14 för tumörer vid återfall. Neuroblastom som inte uppvisade återfall hade mycket få fall av ALK-mutation.

– Resultaten visar att provtagning, analys och behandling av dessa barn med neuroblastom behöver förändras, säger Per Kogner, professor vid Karolinska Institutet och barnonkolog vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

Enligt Per Kogner är en slutsats att sjukvården bör ta tumörprov för analys av eventuell ALK-mutation både när diagnosen ställs och vid alla återfall. Proverna bör även analyseras med högupplösande DNA-sekvenseringsteknik och patienterna bör ges möjligheter att ingå i studier och få behandling med ALK-inhibitorer.

– Flera svenska barn med neuroblastom har redan fått pröva ALK-behandling med initialt lovande resultat, säger Per Kogner. Detta medför nytt hopp för de familjer vars barn drabbats av neuroblastom där återfall inte alltid hindras av tidigare tillgängliga terapier.

Det forskningsarbete som nu publiceras i Journal of Clinical Oncology har utförts med stöd av Cancerfonden, Barncancerfonden samt BioCARE/Statens strategiska satsningar.

I Sverige har studien genomförts av forskargrupper under ledning av professor Tommy Martinsson, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och professor Per Kogner, Karolinska institutet i Stockholm. I Frankrike har studien letts av professor Gudrun Schleiermacher och professor Olivier Delattre, Institut Curie, Paris.

 

Fakta ALK-genen:
ALK-genen kodar för ett protein, tyrosinkinas, lokaliserat till cellytan som en receptor, vilket fungerar som en omkopplare för cellsignaler. Ständigt påslagen i tumörceller, skickar den order till cellerna så att de delar sig, bland annat genom att samverka med en annan gen, MYCN. Flera läkemedelsbolag har nyligen tagit fram nya cancermediciner som hämmar ALK-effekten, s.k. ALK inhibitorer. Även flera cancervarianter hos vuxna patienter har förändringar i ALK genen, t.ex. vissa varianter av lymfom och vissa varianter av lungcancer. Kliniska behandlingsförsök har redan gjorts, och fler pågår, för att bedöma effekten av den nya terapin hos barn med neuroblastom med ALK-mutation. Studien visar att behandlingen kan vara framgångsrik hos patienter med neuroblastom där återfall beror på mutation i ALK-genen.

Nyckeltal för neuroblastom
➢ Mellan 15 och 20 nya fall i Sverige varje år
➢ Drabbar främst små barn, 50% av barn med neuroblastom – både flickor och pojkar – är under 1½ år.
➢ Det är den vanligaste cancerformen hos barn under ett års ålder, och 90% av fallen inträffar innan barnen börjat skolan.
➢ 60% av neuroblastom är alltså diagnoserat i ett skede där tumören redan har metastaserat.
➢ Omkring 40% av patienterna har en lokaliserad form av tumör och läker tack vare relativt icke-aggressiva behandlingar.
➢ Överlevnaden idag varierar från 50% till närmare 100% beroende på tumörutbredningen (metastaseringen) och tumörgenetiken vid diagnos.

 Källa: Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Stor epigenetikstudie kan bidra till bättre behandling av barnleukemi

Forskare från Uppsala universitet och Akademiska barnsjukhuset i Uppsala presenterar en omfattande studie av epigenetisk DNA-metylering i benmärgsprover från 764 barn med akut leukemi. Studiens resultat, som publiceras av den välrenommerade tidskriften Genome Biology, kan bidra till bättre diagnostik och behandling av akut lymfatisk leukemi (ALL) hos barn.

Metylering är en epigenetisk modifiering av DNA som styr tidpunkten för olika genernas aktivitet i olika vävnader hos människan.  Den nu aktuella studien identifierade DNA-metyleringsprofiler som är starkt kopplade till subtyper av akut lymfatisk leukemi (ALL) som definieras av omlagringar av leukemicellernas arvsmassa. I dag tillfrisknar 80 procent av barnen med ALL med hjälp av behandlingsmetoder som tagits fram och används i alla de nordiska länderna. Men av tillsvidare okända orsaker svarar vissa patienter med samma genetiska subtyp och symptom olika på samma behandling.

– I vår studie visade vi att kategorisering av patienterna med ALL på basen av deras DNA- metyleringsmönster identifierar en ny grupp patienter med ökad risk för återfall. Vi hoppas att våra resultat på sikt kan bidra till en mer individuell och framgångsrik behandling av ALL och andra leukemier, säger Jessica Nordlund, forskare vid institutionen för medicinska vetenskaper vid Uppsala universitet.

Analyserna av 435.000 metylerade positioner i DNA:t från varje patient utfördes av SNP&SEQ – teknikplattformen vid SciLifeLab i Uppsala.

Epigenetik är den del av genetiken som behandlar kemiska förändringar i arvsmassan som långsiktigt påverkar en gen på annat sätt än genom förändring av dess sekvens av kvävebaser. Epigenetik behandlar främst skeenden som avgör genuttrycket, det vill säga om en viss gen är aktiv eller inte.

Länk till artikeln Genome-wide signatures of differential DNA methylation in pediatric acute lymphoblastic leukemialänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i Genome Biology. doi:10.1186/gb-2013-14-9-r105

Källa: Uppsala universitet

 

Föräldrar till barn med cancer behöver bättre information

Föräldrar till barn som drabbats av cancer känner sig ibland övergivna av sjukvården – men de uppskattar specialanpassade informationsprogram där de kan få svar på sina egna frågor om barnets sjukdom. Det är det viktigaste fyndet i den avhandling som Anders Ringnér försvarar vid Umeå universitet den 31 maj.

Livet som förälder till ett barn som drabbas av cancer präglas av osäkerhet och oro. Trots att information om barnets sjukdom är ett centralt behov, varierar upplevelserna av den information som vården ger. När det fungerar bra känner sig föräldrarna bekräftade som viktiga personer i vården av barnet. I det motsatta fallet känner de sig som objudna gäster.

För att lösa problemet med bristfällig information utvecklade Anders Ringnér ett program med personcentrerad information till föräldrar. En uppföljning visade att föräldrarna hade nytta av och kände stor tillfredsställelse med den information de fick i programmet, där de fick möjlighet att på egen hand diskutera barnets sjukdom och ställa frågor de annars inte skulle ställt.

Däremot gav programmet ingen effekt på föräldrarnas psykosociala välbefinnande, vilket därför behöver studeras ytterligare.

I avhandlingen undersöktes också hur vårdare och föräldrar interagerar med varandra. Det visade sig att vårdarna var barn-, föräldra- eller familjeorienterade, medan föräldrarna blev talespersoner för barnet, observatörer eller familjemedlemmar. Olika kombinationer av dessa repertoarer påverkade interaktionen. Det var också tydligt att föräldrarna sällan hade möten på egen hand och kunde tala enskilt med vårdarna.

– Det är inte meningen att undanhålla information från det sjuka barnet, men föräldrarna tyngs ibland av frågor som de vill prata om utan att barnet är med, säger Anders Ringnér.

För att förbättra informationen till föräldrarna konstaterar Anders Ringnér att det är avgörande att vårdarna kan bedöma hur mycket och vilken information som ska ges vid varje tillfälle, liksom att inse att föräldrarna kan ha andra informationsbehov än barnet. Vården bör också organiseras så att ansvarsfördelningen mellan olika yrkesgrupper är tydlig samt att möten med föräldrar sker i lugn och ro, vilket inte alltid är fallet.

Den 31 maj försvarar Anders Ringnér, institutionen för omvårdnad, sin avhandling med den svenska titeln Information till föräldrar som har barn med cancer (engelsk titel: Information to parents of children with cancer). Opponent: Professor Karin Enskär, Högskolan i Jönköping.
Disputationen äger rum kl. 09.00 i Vårdvetarhuset, aulan.

Avhandlingen är publicerad elektroniskt, se länk:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-68729

Källa: Umeå universitet

 

Utställningen BARN DOM nu på Stockholm Arlanda Airport

Tack vare ett samarbete mellan Barncancerfonden och Fotografiska fick elva ungdomar från hela landet delta i en fotokurs vid Fotografiska Akademin under 2012. Resultatet av projektet blev utställningen BARN DOM som visades på Fotografiska under hösten. Tjugoåriga Amanda Möllenhoff, som drabbades av leukemi vid tre års ålder, är en av deltagarna i projektet och vars bilder nu även kommer att kunna beskådas på Stockholm Arlanda Airport.

– Jag har aldrig pratat om mina erfarenheter av barncancer, förrän nu. Det här är en stor del av mig och jag har alltid burit på en vilja att få visa min berättelse. Genom det här projektet fick jag den möjligheten, och nu flyttar min bild och berättelse vidare till Arlanda. Jag tror att det är en bra plats att synas på eftersom en flygplats har stora ytor för bilder och budskap. Där hoppas jag att mitt sätt att synliggöra kampen mot sjukdomen fångar intresse och väcker en tanke, säger Amanda Möllenhoff.

– Vi är glada över möjligheten att få visa utställningen som har ett angeläget budskap och som är ett konkret sätt för Swedavia att göra skillnad. Fler än 10 000 personer passerar ankomsthallen på Terminal 5 varje dag. Om bilderna kan nå dem och väcka intresse och eftertanke för Amandas och de övriga ungdomarnas livshistoria, då har vi tillsammans åstadkommit något bra, säger Charlotta Hyldal, HR-direktör på Swedavia.

Utställningen BARN DOM är synlig på Stockholm Arlanda Airport mellan följande datum: 12/2-15/3 2013.

Om Barncancerfonden och utställningen BARN DOMNär ett barn drabbas av cancer ställs hela världen på ända. Livet blir aldrig som förut. Med utställningen vill Barncancerfonden visa hur sjukdomen på olika sätt lämnar spår. När Barncancerfonden bildades 1982 dog merparten av de barn som insjuknade i barncancer. Efter att ha arbetat i drygt trettio år med att flera ska överleva klarar sig idag mer än tre av fyra.  Tanken med utställningen BARN DOM är att uppmärksamma 30 år av framgångsrik forskning och att öka förståelsen för hur det kan vara att drabbas av cancer i barndomen.

Barncancerfonden är godkänd av svensk Insamlingskontroll vilket garanterar att pengarna alltid går till rätt ändamål.

Cancerdrabbade ungdomar ställer ut på Fotografiska

Fredagen den 26 oktober öppnade utställningen BARN DOM på Fotografiska i Stockholm. Genom ett samarbete mellan Barncancerfonden och Fotografiska ställer fotointresserade ungdomar, som har eller har haft cancer, ut sina verk. Syftet är att visa hur det kan vara att drabbas av cancer i barndomen. 

Utställningen består av fotografier tagna av elva ungdomar från hela Sverige. De har under året utbildats i fotografi av fotograf Emma Svensson vid Fotografiska Akademin. Till hjälp har de också haft den prisbelönte fotojournalisten Paul Hansen. Dessutom har entreprenören och före detta modellen Emma Wiklund delat med sig av sina år framför kameran tillsammans med några av världens främsta modefotografer.

– Vi är stolta över att kunna presentera denna fotoutställning. Samarbetet med Barncancerfonden ger oss möjlighet att stödja de drabbade barnen och hjälpa till att sätta fokus på denna viktiga fråga. Vi hoppas att utställningen kan hjälpa till att öka förståelsen för hur det kan vara att drabbas av cancer i barndomen, säger Jan Broman på Fotografiska.

Under kursen har deltagarna bland annat fått lära sig kamerateknik, fotografi och bildbehandling. De har också träffat andra med liknande intressen och erfarenheter.

– Jag är väldigt glad över att få vara med i ett sådant speciellt projekt som den här fotokursen. Den här kursen har gett mig en annan förståelse för vad fotografering är, både tekniskt och estetiskt. Samtidigt som jag har fått träffa jättefina människor, säger Anna-Sara Stävmark som är en av ungdomarna som ställer ut sina fotografier.

BARN DOM, som invigdes igår av Barncancerfondens beskyddare H M Drottning Silvia, öppnar för allmänheten idag fredag den 26 oktober och pågår till och med den 25 november. Projektet är ett samarbete mellan Barncancerfonden och Fotografiska med stöd från Panasonic Lumix och Rica Hotels.

Barncancerfonden 2012 – 30 år av framgångsrik forskning

När Barncancerfonden bildades 1982 dog de flesta barn som insjuknade i barncancer. Efter att ha arbetat i trettio år med att fler ska överleva klarar sig idag mer än tre av fyra. Med gåvor från privatpersoner och företag finansierar Barncancerfonden cirka 90 procent av all barncancerforskning i Sverige. Vår vision är att utrota barncancer. Barncancerfonden är godkänd av Svensk Insamlingskontroll vilket garanterar att pengarna alltid går till rätt ändamål. Barncancerfondens plusgironummer är 90 20 90-0. Tack för ditt bidrag.

Såpbubblor bättre än morfin mot rädsla och smärta vid nålsättning hos barn med cancer

Barn som drabbats av cancer får ofta långvarig behandling som innehåller skrämmande och smärtsamma procedurer. I en ny avhandling från Uppsala universitet har doktoranden och barnsjuksköterskan Lena Hedén sett att distraktion med såpbubblor minskade både rädslan och obehaget hos de unga patienterna. Morfin däremot fungerade dåligt mot barnens rädsla, obehag och smärta vid nålsättning.

I Sverige insjuknar 300 barn och ungdomar varje år i cancer. De har inte enbart sjukdomen att slåss emot. Behandlingen i sig är ofta långvarig och innehåller skrämmande och smärtsamma procedurer såsom olika nålsättningar och biverkningar från behandlingen.

Lena Hedén har i sin avhandling undersökt sätt att lindra barns rädsla, obehag och smärta vid ingrepp och har utifrån föräldrars perspektiv undersökt förekomst av besvärande symptom under och efter cancerbehandling hos barnen.

Genom att använda nålsättning i venport som en modell har Lena Hedén undersökt vilka metoder som gör behandlingen mest lindrig för barnen. Venport är en dosa som inopererats under huden nära bröstmuskeln med kontakt till blodbanan. Vid varje behandling eller provtagning sätts en nål genom huden ner i dosan. Under nålsättningen ska barnet ligga ner och helst ligga still. Trots hudbedövning upplever en del barn detta som mycket skrämmande och besvärande. Nålen tas bort efter varje behandling eller provtagning. De allra flesta barn med cancer har venport inopererad och varje barn med venport är uppskattningsvis med om 50 till 100 nålsättningar under sin sjukdomstid.

Lena Hedén har i sin avhandling sett att om barnen distraherades med såpbubblor eller fick använda värmekudde samtidigt med standardbehandling med bedövningskräm (EMLA) och information minskade rädslan och obehaget vid nålsättning mer än om de enbart fick standardbehandling. Hon såg också att en låg dos av det lugnande läkemedlet midazolam mixtur 0,3 mg/kg också minskar rädsla och obehag vid nålsättning särskilt hos de yngre barnen.

– Standardbehandling med hudbedövning och information räcker för de flesta. Vi föreslår att man stegvis erbjuder de mer rädda barnen att använda värmekudde eller såpbubblor och de mycket rädda barnen lugnande läkemedel vid nålsättning, säger Lena Hedén.

Utifrån sina studier kunde Lena Hedén konstatera att det smärtlindrande läkemedlet morfin mixtur 0,25 mg/kg inte hade bättre effekt än placebo på rädsla, obehag eller smärta vid nålsättning när EMLA används.

I en unikt upplagd longitudinell studie undersöktes också mammors och pappors uppfattning av hur olika symtom belastar deras barn under och efter cancerbehandling. Smärta rapporterades förekomma hos 81 procent av barnen och smärta var också det symtom som orsakar mycket besvär enligt flest (44 procent) en vecka efter diagnos, enligt föräldrars uppfattning. De rapporterade besvärande symtomen avtar successivt under och efter behandlingstiden.

Avhandlingen försvaras den 2 juni.

För mer information, kontakta Lena Hedén, doktorand vid Uppsala universitet och barnsjuksköterska vid Akademiska sjukhuset, tel: 073-1525110, e-post: lena.heden@kbh.uu.se

Läs mer om och ladda ner avhandlingen Distressing Symptoms in Children with Cancer in General; During Needle Procedures in Particular.

 

Källa: Uppsala Universitet

Treating pregnant woman with chemotherapy has no detrimental effect on foetus

Professor Frédéric Amant of the Katholieke Universiteit Leuven (K.U.Leuven) directs research into the treatment of cancer in pregnant women and the consequences of such treatment on foetal development. In her PhD dissertation on chemotherapy during pregnancy, Kristel Van Calsteren presents new scientific discoveries.

Kristel Van Calsteren has concluded that there is no increased risk of congenital defects in children who are exposed to chemotherapy during pregnancy. Nor do these children suffer from any discernible negative effects in the long term.

The primary explanation for this reassuring discovery is that the placenta functions as a filter for most of the products researched and that it protects the foetus against the damaging effects of chemotherapy. A second important criterion is that chemotherapy is not administered during the first trimester, which is the most vulnerable period of a pregnancy. A team of paediatricians and psychologists intensively monitored 64 children. This is the very first time such research has been conducted.

A special research project was established in 2004 to acquire better insights into the complex issue of cancer during pregnancy.

– The first part of this project examined the treatments that are currently administered to pregnant women with cancer. Furthermore, it researched the influence of these therapies on foetal development and the health of the child at birth.

In cases of specific types of cancer and specific cancer treatments, growth retardation in the womb was observed, but the children made up for this delay after birth. However, the researchers’ most important discovery is that the number and types of congenital defects are no different in cases where chemotherapy was administered to mothers. These reassuring findings will be published in the leading scientific periodical ‘Journal of Clinical Oncology’.

– The second part was of a pharmacological nature; it analysed the “pharmacokinetics” of chemotherapy drugs in pregnant women (i.e. the absorption, progression and distribution of the medication in the body) and the “transplacental transfer” of the medication (transfer through the placenta) to the foetus.

Kristel Van Calsteren’s dissertation demonstrates that physiological changes during pregnancy result in lower maximum concentrations of chemotherapy and in reduced exposure to chemotherapy. It appears that the medication is distributed over a greater volume and is also excreted more quickly by the body. Further research is necessary to determine whether this results in the medication having less impact on the tumour, and thus to evaluate whether chemotherapy is sufficiently efficacious.

Initially, the researchers had no notion of the quantity of chemotherapy that reaches unborn children. For this reason, they closely examined the transfer of chemotherapy through the placenta in animals. The results indicated that this transfer differs significantly depending on the type of medication. Some medications barely penetrate the placenta, while in cases of other drugs the same concentration is found in both the mother and foetus. The research indicates that the placenta acts as a filter for most tested chemotherapy drugs and thus reduces the foetus’s exposure to chemotherapy. These discoveries are directive and reassuring.

– The third part focused on the effects of prenatal exposure to chemotherapy on the general and neurological development of the child. The researchers established international co-operation with the universities of Nijmegen and Prague. The children were examined by pediatric neurologists and neuropsychologists in the same ways at the three centres. The results are based on the clinical examination of 64 children who were exposed to chemotherapy during pregnancy. The majority of them are under 6-years-old, while the oldest child is 15.

This research indicated that most of the children were in a normal condition at birth. As they grew older, the children’s development was in accordance with the expectations for their age. Specific tests of their memory and attentional functions did indicate increased impulsivity in these children, however. This has previously been described in children born prematurely and children exposed to their mothers’ increased psychological stress during pregnancy. These factors also play a role in women to whom chemotherapy is administered during pregnancy.
Source: http://www.cancerinpregnancy.org/index.htm