Fler barn och unga får vård och behandling för psykisk ohälsa

Antalet barn och unga vuxna som behandlas för depression och ångestsyndrom ökar, och det är betydligt fler flickor och unga kvinnor jämfört med pojkar och unga män som får behandling. Stora regionala skillnader råder vad gäller vård och behandling av psykiatriska tillstånd och sjukdomar. Det framkommer i en ny rapport från Socialstyrelsen.

Rapporten är den första i sitt slag där situationen i landets regioner avseende psykiatrisk vård och behandling till barn och unga jämförs. Ett 30-tal indikatorer och mått om vård, behandling och läkemedelsanvändning har jämförts och resultatet visar att finns stora skillnader mellan olika regioner när det gäller vård och behandling för olika psykiatriska diagnoser och tillstånd. Men det finns även skillnader mellan könen och mellan barn och unga vuxna i olika åldersgrupper.

Störst ökning bland unga kvinnor

I rapporten har man framförallt tittat på barn i åldern 13-17 år samt unga vuxna i åldern 18-24 år och hur utvecklingen sett ut under åren 2013-2017. Andelen som fått vård inom den specialiserade öppenvården för någon form av psykiatrisk diagnos eller läkemedelsbehandling under perioden har ökat i båda grupperna. Störst är ökningen i gruppen unga vuxna 18-24 år, och då i synnerhet bland unga kvinnor.

– 2017 var det drygt 12 procent av alla unga vuxna i landet som vårdades för någon form av psykiatrisk diagnos eller fick behandling med läkemedel. 15 procent av kvinnorna och 10 procent av männen, säger Petra Sundlöf, utredare på Socialstyrelsen.

Långvarig läkarkontakt efter självskadehandling

Behandling för diagnoserna depression eller ångestsyndrom inom öppenvården har ökat under perioden och ökningen är också där tydligast bland unga kvinnor.

Det är också vanligare att flickor och unga kvinnor får vård inom slutenvården efter att ha skadat sig själva jämfört med pojkar och unga män. Däremot har ingen ökning skett över tid. Mer än 80 procent av patienterna har ännu ett år efter självskadehandlingen fortsatt kontakt med läkare.

Kraftigt ökat uttag av antidepressiva läkemedel

Liksom tidigare konstaterats i flera rapporter ökar användningen av antidepressiva läkemedel kraftigt, framförallt bland barn och unga. Och det är mer än dubbelt så många flickor och unga kvinnor som konsumerar antidepressiva läkemedel, jämfört med pojkar och unga män och regionala skillnader mellan län och regioner finns.

Längre väntetider till barn- och ungdomspsykiatrin

Samtidigt som allt fler barn och unga behöver behandling för psykiatriska diagnoser har tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) försämrats. Väntetider till såväl förstagångsbesök som utredning och behandling har ökat.

– Andelen patienter som fått en första bedömning inom 30 dagar hos BUP har minskat kraftigt sedan 2015, från 90 procent till endast 62 procent 2018, säger Mona Heurgren, avdelningschef på Socialstyrelsen.

FAKTA Öppna jämförelser psykiatrisk vård och behandling till barn och unga
  • Antalet barn och unga som vårdades i psykiatrisk öppenvård ökade generellt under perioden 2013-2017.
  • I åldern 0-17 år vårdades fler pojkar än flickor.
  • I gruppen unga vuxna, i åldern 18-24 år, vårdades fler kvinnor än män.
  • Antalet barn, under 18 år, som vårdades i specialiserad öppen- eller slutenvård till följd av skadligt bruk eller beroende minskade under perioden.
  • Allt fler barn och unga vuxna använder melatonin mot sömnstörningar, något som har ökat kraftigt under perioden.
  • Tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, har försämrats och allt färre patienter kan erbjudas utredning och behandling inom rimlig tid.

Epilepsimedicin hämmar hjärntumörer hos spädbarn

Medicin som används mot en viss typ av epilepsi kan vara ett nytt sätt att behandla elakartade hjärntumörer hos spädbarn.

Forskare från Uppsala universitet, i samarbete med amerikanska och brittiska kollegor, har kunnat visa  att en specifik mTOR-hämmare kan ta sig över blod-hjärnbarriären och både nå och attackera tumören där den finns.

Varje år drabbas cirka 100 barn av hjärntumörer i Sverige. Medulloblastom är den vanligaste typen av elakartad hjärntumör hos barn och spädbarn. Strålning ingår i standardbehandlingen för medulloblastom och modern strålterapi har räddat livet på många barn med denna cancer, som ofta är aggressiv. Men eftersom strålning ofta ger allvarliga biverkningar på unga barns normala hjärna, ger man inte sådan behandling till spädbarn.

En annan och förmodligen bättre lösning, kan vara att ge en mer målinriktad behandling. Men för att etablera en sådan behandling måste den givetvis vara både effektivare och ge färre biverkningar än dagens behandling.

Allvarliga biverkningar av existerande behandlingar

Många medulloblastom hos spädbarn har förändringar i cancergenen MYCN som driver på tumörtillväxt och metastasering till ryggmärgen vilket leder till en mycket dålig prognos. I den aktuella studien odlade forskarna en viss typ av stamceller från hjärnan och kunde visa att MYCN snabbt kunde göra om dessa till cancerceller. Det tyder på att dessa celler sannolikt är ursprungsceller för medulloblastom hos spädbarn.

Aktiviteten hos MYCN styrs av en signalväg i cellen som kallas för Sonic Hedgehog-vägen. Den är inblandad i den normala hjärnutvecklingen men är ofta överaktiverad i medulloblastom. Det finns idag flera läkemedel som bromsar denna signalväg men inget av dem har fungerat bra för barn med hjärntumörer som ofta får allvarliga biverkningar och problem med sin bentillväxt av behandlingen.

– Jag provade först om hämmare mot Sonic Hedgehog-vägen kunde slå ut tumörcellerna men det fungerade inte. Cellerna slog istället på ett annat protein, Oct4, och en annan signalväg som kallas mTOR-vägen, vilket gjorde tumören mer aggressiv, säger Matko Čančer, forskare vid institutionen för immunologi, genetik och patologi, vid Uppsala universitet, som gjort studierna i laboratoriet.

Läkemedel mot tuberös skleros slår ut hjärntumör

Matko Čančer visade sedan att Oct4 och mTOR-signalvägen samverkade i hjärntumörer hos spädbarn som har mycket dålig prognos. När han därefter testade ett antal läkemedel som kunde hämma denna signalväg såg han att hjärntumörerna snabbt slogs ut och att deras metastasering till ryggmärgen blockerades.

– Vi upptäckte att en av mTOR-hämmarna som vi använde tog sig över blod-hjärnbarriären som finns mellan blodet och hjärnvävnaden vilket talar för att den faktiskt når tumören och kan attackera den i hjärnan. Det är förstås en förutsättning för att behandlingen ska fungera effektivt vid klinisk behandling, säger Fredrik Swartling, som lett forskningsstudien.

– Vi insåg samtidigt att liknande mTOR-hämmare ofta används för att behandla en viss typ av epilepsi – genom att hämma onormal celltillväxt i hjärnan – hos små barn vid den ärftliga sjukdomen tuberös skleros (TSC), och att dessa läkemedel har färre biverkningar än de Sonic Hedgehog-hämmare som har testats. Det här är mycket lovande fynd och om denna precisionsmedicin fungerar på unga barn med medulloblastom som inte svarar på standardbehandling vore det förstås fantastiskt, säger Fredrik Swartling.

Vetenskaplig artikel:

Humanized Stem Cell Models of Pediatric Medulloblastoma Reveal an Oct4/mTOR Axis That Promotes Malignancy, Čančer M et al, Cell Stem Cell

Kontakt:

Fredrik Swartling, docent vid institutionen för immunologi, genetik och patologi, Uppsala universitet, fredrik.swartling@igp.uu.se

Källa: Uppsala Universitet

Nästan varannan kommun saknar strategi för att förverkliga barnets rättigheter

Nästan varannan svensk kommun, 45 procent, saknar en strategi för hur de ska implementera barnkonventionen i samband med att den blir svensk lag vid årsskiftet. Sju procent svarar att de inte vet. Det visar en ny kartläggning som Bris har gjort.

– Idag finns det omfattande brister kring barnets rättigheter. Barn vittnar dagligen till Bris att de inte blir lyssnade på, inte får stödet de behöver eller får tillräcklig information i kontakt med det offentliga. Därför är det viktigt att barnkonventionen blir lag. Men just nu är risken stor att samma utmaningar kvarstår framöver, säger Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare.

Svaren varierar mellan olika delar av Sverige. I Skåne har störst andel av kommunerna, hela 85 procent, en strategi för implementering. Men i fem av landets 21 län är andelen kommuner som har en strategi 20 procent eller lägre.

Många kommuner har satsat på att kompetensutveckla sin personal, men bara 1 av 10 uppger att de har tillfört resurser eller öronmärkt medel för att arbeta med barnrättsperspektivet.

– I många kommuner har man tyvärr inte tagit tillräckligt många steg i rätt riktning. Det är allvarligt. Det är i kommunerna som mycket av barnets rättigheter i praktiken tillgodoses och att då inte ha avsatt medel eller ha en strategi på plats betyder att barnets rättigheter inte tas på tillräckligt stort allvar. Nu är det hög tid för landets kommuner, regioner och myndigheter att mobilisera och planera för hur de ska förverkliga barnkonventionen, säger Magnus Jägerskog.

FN:s barnkonvention antogs den 20 november 1989 och firar därmed 30-årsjubileum i år. Sverige var ett av de första länderna som skrev under konventionen. I juni 2018 beslutade riksdagen att barnkonventionen skulle bli svensk lag och gälla från den 1 januari 2020. Syftet med lagen är att barnrättsperspektivet ska få större genomslag i praktiken.

– Att barnkonventionen blir svensk lag förpliktigar. Det är positivt att det satsas på utbildning, men nu krävs aktiva beslut för att ge arbetet prioritet och en samsyn inom varje kommun kring det konkreta arbetet framåt. Det handlar om Sveriges två miljoner barn, säger Emma Bennwik, barnrättsspecialist på Bris.

Om undersökningen:
Bris kartläggning genomfördes under perioden 18 oktober till 1 november. Kartläggningen gjordes i form av en enkät som skickades till registratorer i landets samtliga 290 kommuner. 189 kommuner besvarade enkäten. Se faktablad för mer information.

Källa: Bris

Framgångsrik studie i Bangladesh av svensk diarrévaccinkandidat

I The Lancet Infectious Disease rapporteras nu positiva resultat från en studie där spädbarn och små barn som fick Etvax, en svensk vaccinkandidat i drickform, visat oväntat starkt immunsvar mot etec-bakterier. Etec, enterotoxinbildande E. coli, är en mycket vanlig orsak till diarré hos barn.

Studien omfattade 430 barn i Bangladesh, från sex månader till fem år gamla. Vid två tillfällen fick alla barnen dricka en bikarbonatlösning för att neutralisera magsyra. Lösningen gavs till spädbarn med sked, medan de äldre barnen drack den i en mugg. 280 av barnen fick lösning som innehöll vaccinkandidaten och de återstående 150 fick placebo, alltså enbart bikarbonatlösning.

I denna fas-I/II-studie visade det sig att Etvax var säkert, med endast milda och i några få fall måttliga biverkningar, och att det stimulerade immunsvar som uppfyllde alla de fördefinierade kriterier som behövdes för att stödja ytterligare test av vaccinkandidaten bland spädbarn och barn i utvecklingsländer.

Spädbarnen utvecklade starka immunsvar i 50–80 procent av fallen. Hos de äldre barnen i åldern ett till fem år utvecklade 80–100 procent ännu högre nivåer av immunitet. När Etvax gavs i kombination med ett immunstimulerande medel, dmLT, förbättrades resultaten ytterligare, särskilt hos spädbarnen.

Starka immunsvar i tarmen

– Detta överträffade våra förväntningar. Vi hittade starka immunsvar i tarmen hos majoriteten av barnen, även de allra yngsta, som också är de mest utsatta för etec-diarré, säger Ann-Mari Svennerholm, professor i infektion och immunitet på Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, och ansvarig för studien.

Etec-bakterier är bland de vanligaste orsakerna till diarré, vilket leder till betydande sjukdomar och dödsfall bland barn i låg- och medelinkomstländer. Dessa bakterier är också den vanligaste orsaken till turistdiarré. Världshälsoorganisationen (WHO) har prioriterat utvecklingen av vacciner mot etec-diarré, men det finns för närvarande inget vaccin på marknaden.

Den här studien av den drickbara vaccinkandidaten Etvax, som utvecklats av Göteborgs universitet tillsammans med Scandinavian Biopharma, Stockholm, utfördes i Bangladesh i samarbete med ett internationellt institut för hälsovetenskap i Dhaka (icddr,b) och PATH, en ideell global hälsoorganisation baserad i USA.

Fler studier pågår

Att mäta immunsvar i tarmen är i sig svårt. Avföringsprover från barnen undersöktes i kombination med testning av immunceller som cirkulerar från blodet till tarmen. Metoderna, som består av ett batteri av tester, har vidareutvecklats och anpassats av forskarna i studien.

– Att titta på immunsvaret i blodet är inte tillräckligt för att mäta immunsvar mot drickbara vacciner, varken mot kolera eller etec. Det vi vill undersöka är vad som händer i tarmen, och det är där immuniteten behövs, säger Ann-Mari Svennerholm.

Studien bekräftar resultat från tidigare studier av Etvax hos vuxna i Sverige och Bangladesh, med avseende på vaccinets säkerhet och förmåga att aktivera immunsystemet. Ytterligare Etvax-studier pågår, både på barn som bor i länder som drabbats av etec och för resenärer till dessa länder.

Titel: Safety and immunogenicity of the oral, inactivated, enterotoxigenic Escherichia coli vaccine ETVAX in Bangladeshi children and infants: a double-blind, randomised, placebo-controlled phase 1/2 trial; https://gubox.box.com/s/t5wkhacrlvnwap2fukpma3tm9k52su94

Källa: Sahlgrenska akademin

 

Utsatta barn utvisas med våldsamma föräldrar

I november är det 30 år sedan Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling, ändå kan barn som utsätts för vanvård och/eller våld i hemmet i Sverige fortfarande utvisas tillsammans med sina våldsamma föräldrar. Detta trots att Barnkonventionen gäller alla barn som befinner sig i Sverige. Asylsökande barn är inget undantag. Nu har Rädda Barnens Ungdomsförbund och Röda Korsets Ungdomsförbund gått ihop för att kämpa för denna utsatta grupp.

 

– Vi vill se en ändring i utlänningslagen så att de här barnen kan garanteras skydd från våld, säger Vendela Carlfjord, förbundsordförande för Rädda Barnens Ungdomsförbund.

Under de senaste åren har flera fall med barn som utvisas tillsammans med våldsamma föräldrar uppmärksammats. Det handlar om barn som placerats i fosterhem på grund av våld från föräldrarna och som sedan utvisas tillsammans med föräldrarna, barn där Socialtjänsten underkänt föräldrarnas förmåga att ta hand om barnen och konstaterat att de utsätts för våld – för att sedan utvisas tillsammans.

30 år efter att Barnkonventionen blev till, 40 år sedan barnaga förbjöds i Sverige och med knappt två månader kvar tills Barnkonventionen blir lag i Sverige utvisas barn tillsammans med sina förövare. Till stöd för dessa barns bästa har Rädda Barnens Ungdomsförbund och Röda Korsets Ungdomsförbund gått samman i ett upprop för att stoppa dessa utvisningar. Förbunden representerar 12 500 barn och unga i Sverige.

Med tanke på den allvarliga situationen uttalar sig de två ungdomsförbundet tillsammans: varje barn som tas från en trygg familjemiljö i syfte att utvisas tillsammans med sina förövare får sina rättigheter kränkta av Sverige som konventionsstat.

– Barnets rätt att inte utsättas för våld måste gå före statens intresse av att föra en reglerad invandring, säger Vera Carlbaum-Wrennmark, förbundsordförande för Röda Korsets Ungdomsförbund.

Röda Korsets Ungdomsförbund och Rädda Barnens Ungdomsförbund ser ett behov av att Barnkonventionsutredningen belyser hur denna bestämmelse i utlänningslagen inte är förenlig med Barnkonventionen. Förbunden vill också att den parlamentariskt sammansatta kommitté, som regeringen planerar att tillsätta, ska ta denna grupp av barn i beaktning när de ser över utlänningslagen. Till stöd för uppropet har förbunden startat en namninsamling så att barnets rätt att skyddas från våld kan gälla alla barn.

Källa: Rädda Barnen

Växelvis boende funkar bra när barnen har en nära relation till båda föräldrarna

Att bo växelvis hos separerade föräldrar fungerar som bäst om barnet har inflytande över sin boendeform och har goda och nära relationer med var och en av föräldrarna. En ny avhandling från Göteborgs universitet identifierar flera områden som har betydelse för hur barn och unga upplever sin familjemodell. 

– Många av barnen som deltog i studien hade en stark längtan att dela vardagslivet med båda föräldrarna – men bara om de hade en nära och god relation med var och en av dem. Om relationen till någon av dem var dålig försvann incitamentet till att bo växelvis, säger Rakel Berman, avhandlingens författare och fil.dr. i socialt arbete vid Göteborgs universitet.

Hon har intervjuat 20 barn och unga i åldrarna 9–17 om hur det är att bo växelvis hos separerade föräldrar. Växelvis boende kan se ut på många olika sätt men innebär att barnet delar sin tid lika mellan två föräldrahem. Boendeformen har ökat kraftigt i Sverige sedan början av 80-talet och idag bor vart tionde svenskt barn mellan 12–15 år växelvis hos båda föräldrar. Jämställdhet mellan könen, förändrade faderskapsideal, kvinnors ökade deltagande i arbetslivet och nya perspektiv på barns bästa är några av de samhälleliga processer som ligger bakom utvecklingen.

Studiens resultat visar att det var viktigt för barnen att bli lyssnade till och ha möjlighet att säga sitt när det gällde olika beslut kring hur växelboendet anordnades. Graden av inflytande som barnet fick över sin vardag och boendeform var avhängig föräldrarnas lyhördhet inför barnets skiftande behov.

–  Djupa konflikter mellan föräldrarna resulterade inte enbart i en press för barnet, utan också i rigida boendearrangemang där föräldrarna inte tog hänsyn till barnets behov och önskemål, säger Rakel Berman.

Enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) har en fjärdedel av alla svenska barn föräldrar som separerat och skilsmässofrekvensen skiljer sig åt beroende på barnets ålder. Fler föräldrar separerar ju äldre barnet är och bland alla 1-åringar i Sverige är det 9 procent som har särlevande föräldrar. Motsvarande siffra bland 17-åringarna är 41 procent.

– Tidigare har många utgått ifrån att barn och föräldrar behöver bo tillsammans på heltid för att behålla en nära relation men så behöver det inte vara. Flera deltagare i studien uppgav att de tillbringar mer tid med sina föräldrar nu efter separationen och att detta var något positivt. De reflekterade mer kring familjerelationer och tog inte varandra förgivet.

Praktiska omständigheter som förflyttningar mellan hemmen och närhet till skola och kompisar hade också stor betydelse för hur det växelvisa boendet upplevdes. Om de praktiska sidorna upplevdes alltför ansträngande fanns det risk att dessa överskuggade övriga positiva erfarenheter.

– Vardagslivet med växelvis boende omfattar många sidor, positiva såväl som negativa. Hur barnen upplever utformningen av växelboendet förändras dessutom ofta över tid.

Avhandlingens titel: Barns röster om växelvis boende. Vardagsliv, familjepraktiker och nära relationer. Avhandlingen i fulltext hämtas via GUPEA: http://hdl.handle.net/2077/61729

Källa: Göteborgs Universitet

När endast BMI används missas vartannat barn med förhöjt midjemått

Traditionellt har förhållandet mellan längd och vikt – så kallat BMI – använts för att identifiera vilka barn som har övervikt eller fetma. Nya studier vid Högskolan i Halmstad visar att vartannat barn vid fem års ålder med förhöjt midjemått riskerar att missas när endast BMI används som mått. Dessa barnen går dock att identifiera om måttet WHtR (midjemått-längd-kvot) används som ett komplement till BMI. I studien har även barnens matintag och hur det påverkar viktutvecklingen studerats.

Stor ökning av övervikt och fetma

Övervikt och fetma har ökat drastiskt de fyra senaste decennierna över hela världen och detta gäller även de allra minsta. År 2016 gick Världshälsoorganisationen (WHO) ut med att över 41 miljoner barn under fem år hade övervikt eller fetma. En studie från från samma år visar att ungefär 12 procent av fyraåringarna i Halland lider av övervikt eller fetma. Studier visar att riskfaktorerna för sjuklighet ökar direkt när ett barn drabbas av övervikt eller fetma och hela barnets kropp påverkas av den ökade vikten. Detta leder exempelvis till ökade påfrestningar i hjärta och kärl, risk för typ 2-diabetes, påverkan i skelett och muskelsystem. Fetman kan även ha psykosociala konsekvenser.

Mätdata- och enkätdata från barn och föräldrar i Halland

Annelie Lindholm, universitetslektor i omvårdnad vid Högskolan i Halmstad, har i sin avhandling ”Overweight and obesity in preschool children – early risk factors and early identification” studerat tillväxtmönster och riskfaktorer för övervikt och fetma samt förhöjt midjemått hos förskolebarn. Studierna har utgått från ett projekt som heter ”Tillväxtprojektet”, i vilket mät- och enkätdata har samlats in för 2 666 halländska barn som forskarna har följt sedan barnens födelse. De mätparametrar som avhandlingen har baserats på är vikt, längd och midjemått som har mätts från födelsen fram till fem års ålder vid nio tillfällen. Vid varje mättillfälle har föräldrarna även svarat på en enkät och svaren har använts i analyserna. Första året har barnen mätts fyra gånger, därefter en gång vid ett och ett halvt års ålder och därefter en gång varje år fram till femårsdagen.

– Det finns inte så många studier om orsaker till övervikt och fetma hos de yngsta barnen, därför har det varit unikt att kunna studera den här gruppen med så många små barn och analysera hur de växer tidigt i livet, säger Annelie Lindholm, som också har en magisterexamen i biomedicin.

Mätning av BMI och WHtR

För att följa barns viktutveckling i förhållande till längd används framför allt BMI (Body Mass Index – kroppsvikten i kg delad med kroppslängden i meter i kvadrat) världen över. Detta trots att det finns mycket kritik mot det sättet att mäta eftersom BMI inte visar var på kroppen fettet sitter och att det inte heller skiljer på fettvävnad och annan vävnad som exempelvis muskulatur. Sjukdomar kopplade till övervikt som hjärt- och kärlsjukdomar och typ 2-diabetes är ofta associerade med bukfetma, även kallad central fetma och därför har nya mätmetoder som påvisar bukfetma utvecklats. På Sveriges barnavårdscentraler mäts dock vanligen bara längd och vikt och inte midjemått i dag.

I sina studier har Annelie Lindholm även använt sig av WHtR (Waist to Height Ratio – midjemått-längd-kvot) för att identifiera förhöjt midjemått hos barn i förskoleåldern samt hur WHtR stämmer överens med BMI i denna åldersgrupp. Andra studier där forskare har använt WHtR är ofta gjorda på äldre barn eller vuxna och det råder i dag ingen enighet gällande betydelsen av WHtR hos små barn. Annelie Lindholm har dock inte hittat någon som har jämfört både BMI och WHtR i åldersgruppen 0–5 år tidigare, så som hon har gjort i sin avhandling. Innan forskarna påbörjade mätningarna inom Tillväxtprojektet var de noga med att undersöka om det fanns studier som visade samband mellan att mäta midjemått på barnen och utvecklingen av anorexi, och några sådana samband kunde de inte hitta.

– Genom att använda mig av både BMI och WHtR i mina studier kunde jag se att över hälften av barnen med normalt BMI ändå hade förhöjt midjemått, vilket innebär att vartannat barn med detta, och eventuella riskfaktorer kopplade till det, missas när endast BMI används, säger Annelie Lindholm.

Riskfaktorer och förändring tidigt i livet

I sin avhandling har Annelie Lindholm också tittat på riskfaktorer för övervikt och fetma. Under senare år har flera studier pekat på att de 1 000 första dagarna hos barnet, från befruktning till tvåårsdagen, är avgörande för etablering av övervikt eller fetma. Den här perioden är viktig i barnets tillväxt och även för att försöka förändra beteenden och göra något åt det. Om barnet drabbas av fetma som liten ökar även risken för fetma som vuxen. Det är inte bara barnets beteende och vanor som spelar roll, utan risken för övervikt och fetma hos ett barn påverkas även av andra faktorer. Det som kan påverka är bland annat högt BMI hos mamman före graviditeten eller typ 2-diabetes som båda är förknippade med höga glukoskoncentrationer i blodet, vilket verkar kunna ge ökad glukostransport till fostret med ökad tillväxt av fettvävnaden hos barnet som följd. Även andra händelser under graviditeten, exempelvis att tillväxten i livmodern hämmas, vilket ger ökad risk för litenhet vid födelsen (SGA – small for gestational age), är förknippat med ökad risk att drabbas av övervikt eller fetma senare i livet. Annelie Lindholm fann även samband med pappans BMI, som exempelvis kan stå för matvanorna i familjen.

– Om ingripanden görs tidigt finns chansen att etablera goda vanor innan barnet själv har etablerat osunda sådana. Därför kan det vara avgörande att tidigt identifiera barn som löper risk för att utveckla övervikt eller fetma och sjukdomar kopplade till det, säger Annelie Lindholm.

Hur barnens matintag påverkar viktutvecklingen

Annelie Lindholm har också tittat på barnens matintag och hur det påverkar viktutvecklingen. Det är sedan tidigare känt att en tidig snabb viktökning är förknippad med ökad risk för övervikt eller fetma senare i livet. Annelie Lindholm har fått fram tydliga resultat på att matning med nappflaska ökar risken för sådan tidig snabb viktökning. Även nattmål med bröstmjölksersättning är en riskfaktor för detta. Sambandet mellan nappflaskan och den snabba viktökningen beror troligtvis på innehållet, om flaskan innehåller bröstmjölk, ersättning eller välling, men också på hur föräldrarna matar sitt barn. Tidigare forskning har visat att vid amning slutar barnet äta när hen är mätt, men vid flaskmatning är det lättare att det blir en mer forcerad matning eftersom föräldrarna, när de kan se innehållet i flaskan får lättare att uppmuntra barnet att dricka upp. De vuxna litar inte på den naturliga mättnadskänslan hos barnet och då kan barnet få i sig mer än vad som egentligen behövs.

Inom Tillväxtprojektet är forskarna samstämmiga i att övervikt eller fetma behöver uppmärksammas tidigt i livet, så att barnet kan få förutsättningarna till hjälp. Om barnen med risk för övervikt eller fetma inte hittas kan de inte heller få något stöd i riktning mot en hälsosam viktutveckling.

– Det är dock viktigt att föra fram att små barn inte ska banta, utan växa ifatt sin vikt, säger Annelie Lindholm.

Finansiering

Annelie Lindholms avhandlingsarbete har finansierats av FoU Spenshult där hennes huvudhandledare är verksamhetschef, och Högskolan i Halmstad, bland annat genom rektors strategiska medel. Hon har även beviljats medel från Kronprinsessan Lovisas förening för barnasjukvård/Axel Tielmans minnesfond och från Vetenskapliga Rådet, Region Halland.

Om Tillväxtprojektet i Region Halland

Tillväxtprojektet startade 2006 av Josefine Roswall, barnläkare på Hallands sjukhus, och barnhälsovårdsutvecklaren Gerd Almquist Tangen. Syftet med projektet är att identifiera tidiga påverkansfaktorer för små barns hälsa och viktutveckling. I projektet samlas data om 2 666 halländska barn, födda 2007–2008, som har blivit mätta och vägda sedan de föddes. Det är ovanligt att så många barn följs under så lång tid och att forskare har data från så många unga barn att göra studier på.

Källa: högskolan i Halmstad

Lagen firar 40 år – men våld mot barn fortsätter

För 40 år sedan blev Sverige första landet i världen att förbjuda våld mot barn i uppfostringssyfte. Det var den allra första frågan Bris drev och skapade opinion kring. Men trots antiagalagens stora genomslag utsätts barn fortfarande för våld från vuxna.

I mars 1971 blev en treårig flicka misshandlad till döds av sin styvpappa i en förort utanför Stockholm. Det blev ett uppmärksammat fall eftersom många hade känt till hur barnet hade det, men ingen hade ingripit. Som en direkt följd av den händelsen startades Bris – Barnens rätt i samhället, 1971 av barnboksförfattaren Gunnel Linde och journalisten Berit Hedeby. Det första målet för Bris arbete var att Sverige skulle få ett förbud mot barnaga, vilket blev verklighet 1979 då våld mot barn kriminaliserades genom det vi idag kallar för antiagalagen.

När förbudet kom uppfattades det av många som ganska verklighetsfrånvänt. Lagen mötte stort motstånd både bland folk och från omvärlden. Många menade att staten inte kunde styra vad som sker i hemmet och att våld mot barn är en privat angelägenhet. Men den svenska lagen fick snabbt en stark normerande effekt för människors attityd och inställning till kroppslig bestraffning av barn. Idag tycker mycket få, både vuxna och barn, att våld som bestraffning kan motiveras. Det visar vilket oerhört kraftfullt verktyg lagen kan vara för hur vi agerar och beter oss gentemot varandra.

Sverige var först i världen med en sådan lag och det dröjde nästan ett decennium innan nästa land införde en liknande lag. Det är värt att uppmärksamma framgångarna av att Sverige fick ett förbud mot barnaga för 40 år sen, men det går inte fira fullt ut. För samtidigt vet vi att allt för många barn fortfarande utsätts för våld från vuxna. Våld, övergrepp och kränkningar är några av de vanligaste ämnena som barn söker stöd för hos Bris kuratorer, och en fråga Bris fortfarande ofta får – såväl från barn som från vuxna – är ”räknas det här som våld?”. Det visar med all tydlighet att vi behöver fortsätta belysa barns utsatthet för våld i dag i Sverige och fortsätta prata om de livslånga konsekvenserna av att utsättas för våld.

Om 6 månader blir FN:s konvention om barnets mänskliga rättigheter svensk lag. I barnkonventionen finns en bredare definition av våld mot barn än vad som idag är straffbart enligt svensk lag. Enligt barnkonventionen har barnet rätt att slippa alla former av våld, som psykiskt våld, att bevittna våld och att bli ignorerad, försummad och hotad. Bris förhoppning är att barnkonventionslagen tar oss ett steg framåt i förståelsen av vad våld kan vara och vad barnet har rätt att slippa utstå och bevittna.

Jag hoppas att barnkonventionen som svensk lag kommer ha samma normerande effekt som antiagalagen haft, vad gäller hur vi ser på barnet som en rättighetsbärare. Det är vår, vuxenvärldens, ansvar och skyldighet att se till att barnets rättigheter inte bara är något som står i ett papper och se till att varje barn får en ärlig chans att slippa det våld som den har rätt att leva fritt från. Men det kräver en kraftsamling av oss vuxna. Inga barn har tid att vänta. Vi måste börja nu.

Magnus Jägerskog, generalsekreterare Bris

Komplexa samspel i genetiken bakom barns födelsevikt

Ett barns födelsevikt styrs av både mammans och barnets genetik, och samspelet däremellan kan vara påfallande raffinerat. Det framgår av den hittills största studien i sitt slag, med drygt 200 internationella forskare involverade.

Forskningen, publicerad i Nature Genetics, identifierar 190 kopplingar mellan genetik och födelsevikt, varav två tredjedelar är tidigare okända. En norsk och en svensk del av studien leddes av Bo Jacobsson, professor i obstetrik och gynekologi vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Att låg födelsevikt kan kopplas till komplikationer under både graviditet och förlossning är ett känt faktum. Likaså att dessa barn i högre utsträckning får högt blodtryck som vuxna. Kopplingarna till genetik och miljö har dock varit oklara, men genom att tydligt skilja effekterna av barns respektive mödrars genetik på födelsevikten klarnar också bilden av hur födelsevikten förhåller sig till olika hälsorisker.

Forskarna studerade genetisk information från 230 069 mödrar, plus viktuppgifter om vardera ett barn som kvinnorna fött. Därtill studerades genetiken hos 321 223 personer vars uppgifter finns registrerade inom ett internationellt konsortium för tidig tillväxtgenetik, samt i en stor brittisk biobank.

Komplexa samspel

Den viktiga särskiljningen mellan mödrars och barns genetiska effekter på födelsevikten gjordes med hjälp av nya statistiska metoder, och en av forskarnas slutsatser var att barnets gener hade en stor och direkt påverkan på födelsevikten

Samspelet mellan mor och barn var dock komplext. Ungefär en fjärdedel av den identifierade genetik som styrde födelsevikten kom från faktorer i barnets miljö, exempelvis tillgången på glykos under graviditeten, som i sig var direkt påverkad av mammans genetik.

Vissa delar av den genetiska påverkan på födelsevikten kom både direkt från barnet och indirekt från mamman. Ibland samverkade dessa effekter och påverkade vikten åt samma håll, ibland tog de ut varandra.

Ett exempel är genetiken bakom höga glukosnivåer hos en mamma, som får fostret att svara med ökad insulinproduktion och därmed kraftigare tillväxt. Hos ett barn som ärvt samma genetiska kod begränsas förmågan att tillverka insulin, vilket dämpar barnets tillväxt.

Viktigt att förstå

Att förstå de faktorer som påverkar födelsevikten är angeläget eftersom barn som föds med mycket hög eller mycket låg födelsevikt har sämre överlevnad och högre risk för att drabbas av metabola sjukdomar senare i livet.

– Tidigare har man haft uppfattningen att låg födelsevikt programmerar individen att få högt blodtryck senare i livet. Nu visar vi att både låg födelsevikt och högt blodtryck senare i livet är effekter av samma genetiska kodning, vilket är ett av de mest intressanta resultaten i studien, säger Bo Jacobsson.

Titel: Maternal and fetal genetic effects on birth weight and their relevance to cardio-metabolic risk factors; https://www.nature.com/articles/s41588-019-0403-1

Källa: Sahlgrenska akademin

Bris stöttar under hela sommarlovet

Under sommarlovet hör många barn av sig till Bris – förra året hade vi över 4300 kontakter. Bris har som vanligt öppet varje dag i chatten, på mejl och telefon för alla barn och unga som behöver någon som lyssnar och stöttar i svåra situationer.

För barn som mår dåligt eller lever i en utsatt situation kan sommarlovet vara extra tufft. En del barn riskerar att bli ännu mer isolerade och ensamma när skolan, som är mångas fasta punkt i vardagen, tar en lång paus. Kuratorerna på Bris finns som vanligt på plats varje dag för att stärka barn och hjälpa dem att hantera det som sker i deras liv.

– En gemensam nämnare i förra årets samtal var svårigheter att få tillgång till vård och stöd när mycket är stängt under sommaren. Inget barn som behöver stöd ska behöva vänta på grund av att vuxenvärlden har semester, säger Magnus Jägerskog, generalsekreterare Bris.

Det långa lovet kan ibland leda till en insikt att man behöver hjälp eller att en svår situation har ställts på sin spets vilket leder till att barnet önskar eller behöver mer djupgående hjälp från fler än Bris.

”Jag får inte den hjälp jag behöver, om jag inte är en fara för mitt liv. Dit vill jag absolut inte komma igen, men vad har jag för val – när inte vården hjälper?”

”Jag vill bara fråga var man kan gå om man behöver prata med någon utan föräldrar? Jag lider av ätstörningar och har självmordstankar men jag vill börja få hjälp själv.”

”Nu är jag bara helt tom. Helt känslolös. Jag är rädd för denna känsla, rädd för att det är början på att känna att jag vill dö. Jag mår så fruktansvärt dåligt just nu, jag behöver all hjälp jag kan få, snälla.”

Det vanligaste ämnet när ett barn kontaktar Bris är psykisk ohälsa av olika slag. Det handlar om ångest, oro, självdestruktivitet och tankar på att ta livet av sig. Uppenbart känner sig många barn väldigt ensamma med sitt mående även under sommaren. Andra vanliga ämnen under sommaren rör familj och familjekonflikter, vänner, våld, övergrepp och kränkningar. Något vi också sett är att frågor om stress och samtal om skolan dröjer sig kvar under loven.

Bris har öppet för barn och unga via telefon (116 111), chatt och mejl varje dag kl. 14-21.

Bris vuxentelefon om barn har öppet vardagar kl. 9-12 på 0771-50 50 50 för vuxna som har funderingar kring ett barn i sin närhet. Källa: Bris